S cieľom uľahčiť Vám používanie našich webových stránok využívame cookies. Používaním týchto stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie vo Vašom zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

Súťaže
Štatút súťaže - vyhraj veľkú sklopnú lopatku BW + plastové púzdro

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút súťaže o „Veľkú sklopnú lopatku BW + plastové púzdro“ upravuje podmienky účasti v súťaži (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup vykonávania činností potrebných na jej realizáciu, a vymedzuje tiež podrobnosti o právach a povinnostiach účastníka súťaže (ďalej len „Účastník“).

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže o „Veľkú sklopnú lopatku BW + plastové púzdro“, tak aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky zapojenia sa do súťaže.

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Usporiadateľ“)

Obchodné meno: ARMYSHOP TEAM s.r.o.

Miesto podnikania: Richvald 240, 085 01 Bardejov

IČO: 45268355

Zapísaný v registri: Okresný súd v Prešove, oddiel: Sro

Číslo zápisu v registri: 22205/P

DIČ: 2022909713

IČ DPH: SK2022909713

Produkty do súťaže venovala spoločnosť ARMYSHOP TEAM, s. r. o.

II. ÚČEL SÚŤAŽE

Cieľom súťaže je zviditeľnenie Facebook stránky a produktov Usporiadateľa súťaže. Súťaž je ohlásená zverejnením súťažného príspevku na oficiálnej Facebook stránke Usporiadateľa s názvom Armyvýpredaj.sk.

III. ČAS KONANIA SÚŤAŽE

Termín spustenia Súťaže je stanovený na 7.10.2021, ktorý je zároveň aj dátumom publikovania súťažného Facebook príspevku. Súťaž oficiálne končí 14.10.2021, pričom, deň 7.10.2021 je prvým dňom, kedy je možné sa zapojiť do Súťaže a deň 14.10.2021 je posledným dňom, kedy je možné sa Súťaže zúčastniť.

IV. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE

Zúčastniť Súťaže sa môže iba osoba (ďalej len „Účastník súťaže“), ktorá:

  • v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila vek 18 rokov

  • disponuje trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

  • splní podmienky účasti v Súťaži uvedené v časti „Pravidlá súťaže“

V. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku III.

2. Do žrebovania bude zaradený iba ten Účastník súťaže, ktorý v čase konania Súťaže splní súťažné zadanie:Pre zapojenie sa do súťaže nám napíš, kto z tvojej rodiny/tvojich priateľov je najväčším milovníkom prírody a odpovedz správne na otázku: List akého stromu sa nachádza na obrázku? A. Javor B. Lipa C. Dub"

3. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody.

4. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena (vo forme, v ktorej ho uvádza na svojom Facebook profile) v prípade výhry, a to vo Facebook príspevku venovanom žrebovaniu a vyhláseniu mena výhercu Súťaže.

VI. ŽREBOVANIE

Usporiadateľ vyžrebuje dňa 15.10.2021 zo všetkých Účastníkov súťaže jedného výhercu, ktorý splnili Pravidlá súťaže.

VII. VÝHRA

Výherca získa „Veľkú sklopnú lopatku BW + plastové púzdro“. Výhru do Súťaže venovala spoločnosť ARMYSHOP TEAM, s. r. o. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

VIII. OZNÁMENIE VÝHERCU

Meno výhercu zverejní Usporiadateľ súťaže na Facebook stránke Armyvýpredaj.sk. Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi súťaže zaslal svoje kontaktné údaje, a to v rámci príspevku venovanom vyhláseniu Výhercu, a tiež v komentári pod súťažným komentárom na Facebooku.

V prípade, že sa Usporiadateľovi súťaže nepodarí skontaktovať s výhercom do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, vyhradzuje si Usporiadateľ súťaže právo vyžrebovať nového výhercu.

IX. ODOVZDANIE VÝHRY

1. Výherca je povinný poskytnúť Usporiadateľovi súťaže plnú súčinnosť pri odovzdávaní výhry. Výherca súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu: meno, adresa, e-mail a telefónne číslo, a to za účelom odovzdania a doručenia výhry.

2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane Výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Výhercovi tak zaniká právo na nadobudnutie výhry.

3. Výherca udeľuje Usporiadateľovi súťaže súhlas na zverejnenie osobných údajov (v rozsahu meno a priezvisko) v zozname Výhercov súťaže na oficiálnej stránke Usporiadateľa súťaže a na Facebook stránke, kde Súťaž prebehla.

X. DAŇ

Na Výhercu súťaže sa vzťahujú všetky riziká a záväzky spojené s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota presahuje sumu 350 EUR, uhradiť deň z príjmov.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účastník súťaže svojou účasťou potvrdzuje, že bol oboznámený, že spoločnosť Facebook nemá voči Účastníkovi súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Usporiadateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom.

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel súťaže, rozhodne o ďalšom postupe Usporiadateľ. Usporiadateľ si súčasne vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže po jej vyhlásení, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok zaradenia so Súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druh výhry. Zmenu Pravidiel súťaže Usporiadateľ uverejní na Facebook stránke Armyvýpredaj.sk. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté poskytnutím nesprávnych údajov Účastníkom súťaže, ako aj za škody vzniknuté neuplatnením/nevyužitím výhry.

3. Usporiadateľ súťaže má právo vylúčiť zo Súťaže Účastníka súťaže, ktorý sa vo svojej odpovedi vyjadruje vulgárne, urážajúco alebo odporujúco dobrým mravom. Rovnako tak má právo takúto odpoveď Účastníka súťaže zmazať. Usporiadateľ si zároveň vyhradzuje právo, bez udania dôvodu, vylúčiť Účastníka súťaže, ktorého správanie alebo profil na Facebooku vykazuje známky nekalého (podvodného) konania (napr. duplicitný Facebook profil).

4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické či programové chyby vzniknuté počas Súťaže.

XII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Proces spracovania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete TU.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MWU1YTRm