S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

Tento e-shop je certifikovaný.

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je ARMYSHOP TEAM, s. r. o., so sídlom Richvald 326, 085 01 Bardejov a Ing. Marek Ildža, J. Grešáka 2719/4, 085 01  Bardejov.
 2. Obchodníkom je ARMYSHOP TEAM s.r.o., so sídlom Richvald 326, 085 01 Richvald.
 3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 108/2024 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
 4. E-shopom alebo aj online trhom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).
 6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že obchodník komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 7. Na vzťah medzi obchodníkom a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
 8. Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky obchodníka zverejnenej na stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Obchodník bezodplatne a po obmedzenú dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu poskytuje možnosť zvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Obchodník je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia obchodníkom, zaplatenie a prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňuje výlučne osobne, na predajnom mieste (v tzv. „kamennej predajni“). Na obchod, podkladom ktorého bola žiadosť o rezerváciu, sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú, nakoľko ten sa uskutočňuje osobne na predajnom mieste.
 9. Ak obchodník umožňuje pridávať hodnotenia produktov, je povinný zabezpečiť aby hodnotenie tovarov alebo služieb mohli pridávať iba kupujúci, ktorí si ho skutočne kúpili alebo použili.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 10 resp. 20 % DPH.
 2. Obchodník je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Ceny ponúkaného sortimentu v e-shope môžu byť odlišné od cien sortimentu na predajnom mieste obchodníka.

 

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania obchodníkovi. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s obchodníkom.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že obchodníkovi bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 5. tohto článku.
 4. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa, obchodník môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred.
 5. Potvrdením objednávky zo strany obchodníka vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a obchodníkom ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany obchodníka je elektronická správa obchodníka odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou, v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa obchodníka, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje, je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 6. Ak obchodník nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže obchodník objednávku stornovať, o čom kupujúceho informuje. Taktiež má obchodník právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný obchodník vrátiť do 14 dní v prípade zrušenia alebo stornovania objednávky.
 7. V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru, v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Obchodník oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začína plynúť od tohto oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá, rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosť modifikovať akékoľvek položky rezervácie alebo ich odmietnuť, a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni obchodníka.

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru),
  2. platba pri osobnom prevzatí - rezervácia tovaru
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred (realizujeme predovšetkým pri predaji do zahraničia - tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet),
  4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
  5. platbu na základe darčekového poukazu.
 2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

 3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

 4. Obchodník môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.
 5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Obchodník je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

 4. Kupujúci obdrží faktúru (daňový doklad) elektronickou formou, a to na email, ktorý zadal v objednávke. Faktúra bude kupujúcemu doručená najneskôr v deň prevzatia tovaru od prepravcu.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Obchodník realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  2. kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., (ďalej DPD) so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava
  3. DOHODOU - vlastnou dopravou predávajúceho alebo kupujúceho pri objemných či ťažkých objednávkach

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry si za dopravné účtujeme:

 1. preprava Slovenskou poštou v rámci SR (s doručením do 1 - 2 pracovné dni po expedícii z nášho skladu) – od 2,78 € s DPH
 2. preprava kuriérskou spoločnosťou DPD v rámci SR (s doručením 1 - 2 pracovné dni po expedícii z nášho skladu) – od 2,78 € s DPH
 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní zásielky) si za službu "dobierka" na území SR účtujeme:

  1. pri doprave Slovenskou poštou – 0,70 € s DPH
  2. pri doprave kuriérskou spoločnosťou DPD – 0,70 € s DPH
 2. Ceny prepravy a ceny spôsobov platby v rámci SR sú nasledovné:

  objednávka 
  DO 70,00 € s DPH vrátane

  objednávka 
  OD 70,01 € s DPH vrátane

  VÝMENA TOVARU

  (výmenný balík)

  Expres kuriér Slovenskej pošty na adresu

  3,78 € s DPH + dobierka 0,70 € s DPH
  =
  4,48 € s DPH

  Benefit DOPRAVA ZADARMO

  Balík na poštu / BalíkoBOX Slovenskej pošty

  2,78 € s DPH + dobierka 0,70 € s DPH
  = 3
  ,48 € s DPH

  Benefit DOPRAVA ZADARMO

  DPD kuriér na adresu
  (možnosť platby kartou u kuriéra)

  3,78 € s DPH + dobierka 0,70 € s DPH
  =
  4,48 € s DPH

  Benefit DOPRAVA ZADARMO

  5,00 € s DPH

  DPD Pickup Point

  2,78 € s DPH + dobierka 0,70 € s DPH
  =
  3,48 € s DPH

  Benefit DOPRAVA ZADARMO

  Osobne – rezervácia tovaru

  ZADARMO

  ZADARMO

  *obchodník si vyhradzuje právo na prirážku k poštovnému (nadrozmerný alebo ťažký tovar), o čom bude pri nákupe kupujúci oboznámený.
 3. Obchodník sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 1. Obchodník môže zaslať kupujúcemu tovar, ktorý je okamžite dostupný a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke. Kupujúci bude o tejto možnosti vopred oboznámený.

 2. Tovar zasielame aj do zahraničia. Cena poštovného za službu DPD HOME do okolitých krajín (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko) je 8,00€ s DPH. Cena dopravy do ostatných krajín je individuálne vypočítaná podľa objemu objednávky a aktuálnych cenníkov prepravy zmluvných prepravcov. Kupujúci je o cene dopravy vopred upovedomený e-mailom alebo telefonicky.

 3. Pri zásielke do zahraničia je možná iba platba vopred prevodom na bankový účet. Ak si kupujúci zvolí platbu prevodom/na predfaktúru, obdrží od obchodníka na objednaný tovar a prepravu predfaktúru v eurách. Tovar zasielame kupujúcemu bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet. Do zahraničia NEZASIELAME tovar na dobierku.

 4. Pri výmene tovaru za iný tovar (inú veľkosť, a pod.) má zákazník možnosť využiť službu "spätný balík" (kliknite SEM pre viac informácií o službe). Za túto službu účtujeme poplatok 5,00 € s DPH, ak nie je akciou určené inak.

 5. Obchodník si vyhradzuje právo ponuky zvýhodneného poštovného, označeného v e-shope ako "LACNEJŠIE POŠTOVNÉ", a to na ním vybrané produkty. Ak sa v nákupnom košíku nachádzajú iba takto označené produkty (a žiadne produkty bez tohto označenia), potom má kupujúci nárok na zvýhodnené poštovné.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z obchodníka na kupujúceho momentom prevzatia veci od obchodníka alebo dopravcu.

 

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa. Po uplynutí tohto času už takúto objednávku nie je možné stornovať.
 2. Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2024 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 19 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby v prípade ak súčasťou dodávky je viacero tovarov pre začatie plynutia lehoty sa považuje dátum dodania posledného dodaného tovaru, ak si obchodník splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu obchodníka počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§21 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. ( https://www.armyvypredaj.sk/fotky20405/mail_attachments/odstupenie-od-kz-armyvypredaj.pdf )
 3. Vracaný tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 4. Obchodník vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §22 ods. 1) zákona č. 108/2024 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak obchodník navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Ak vrátením časti objednávky klesne hodnota pôvodnej vybavenej a odoslanej objednávky pod hodnotu potrebnú pre dosiahnutie Benefitu DOPRAVA ZADARMO, zákazník obdrží refundáciu za vrátený tovar, ktorú predávajúci zníži o cenu za dopravu a platbu
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje na razené ID štítky podľa individuálneho zadania zákazníka. Ide tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §19 ods. 1 písm. a) až m) zákona č. 108/2024. Z.z.. - orazené ID štítky (DOG-TAGS, vojenské identifikačné známky) sú tovary zhotovené "na zakázku".
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá obchodník a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu obchodníkovi,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Obchodník je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. zabezpečiť aby ponúkaný tovar spĺňal právne predpisy platné v SR,
   1. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

    

  Článok XI.
  Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

   1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
   2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
   3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
   4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
   5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
   6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
   7. právo na prenosnosť osobných údajov,
   8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
  5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje na účely vybavenia a doručenia objednávky: meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, PSČ, dodacia pošta, krajina, e-mailová adresa a telefónne číslo. V prípade odlišnosti doručovacej adresy od fakturačnej adresy môže ísť o ďalšie údaje ako názov firmy, adresa – sídlo firmy, IČO, DIČ, IČ DPH či krajina. Tieto údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

  6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

  7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate a aký obsah prechádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

  8. Stránka spracúva tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť stránky, preferenčné cookies, ktoré obsahujú informácie napr. o vami nastavenom jazyku a mene, a taktiež analytické cookies, ktoré nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na stránke ale aj reklamné cookies, ktoré nám pomáhajú udržať prehľad o vašich záujmoch.. Posledné tri typy cookies môžete odmietnuť.

  9. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača ako aj na našej internetovej stránke.

  10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
  11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

  12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

   

  Článok XII.
  Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

  1. Obchodník má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve obchodníka si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

  2. Pri určovaní výšky náhrady škody obchodník berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

  3. Obchodník má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

   

  Článok XIII.
  Záverečné ustanovenia

  1. Obchodník si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke obchodníka.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
  4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodníka porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na obchodníka o žiadosťou o nápravu. Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je ktorákoľvek oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 108/2024 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
  8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2024.

  Orgán dozoru

  Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa vykonáva:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6

  080 01 Prešov 1

  tel. č.: 051/ 7721 597

  e-mail: pr@soi.sk

  Vytvorené systémom www.webareal.sk

  NmZkZTRjY